lv   en 
par kal?ju Damaskas na�i na�u galerija kalumi citas lietas fotoalbums saites partneri kontakti

met?la kalumi

Pieredz?juši kal?ji izgatavo da�?dus kalumus, interjera priekšmetus un met?la konstrukcijas:

 

interjera kalumus

- kaltas lustras

- sve?turus

- kam?na un pavarda apkalumus

- kaltus kam?na piederumus

- kaltus pakaramos

- trepju margas

- kaltas m?beles

 

?ku fas?des kalumus 

- lukturus

- karogu tur?t?ju

- met?la ?ra pavardus un grilus

- š?poles

- d?rza m?beles

- logu restes

- balkonu margas, fran?u balkonus

- rekl?mas izk?rtnes

 

no�ogojumus

- met?la �ogus

- met?la v?rtus

- met?la �ogu stabus

 

b?vkalumus un stiprin?jumus

- durvju e??es

- v?rtu e??es

- rokturi

- skavas

- cemmes

- naglas

- skr?ves kalt?m galv?m

- krampji, aizv?rt?i

- logu r?mju un sl??u apkalumi

 

arheolo?iskas un etnogr?fiskas kopijas

suven?rus un d?vanas


IZK?RTNES

Rekl?mas izk?rtne

Rekl?mas izk?rtne "Folkklubs ALA" , R?g?, Smilšu 16.

„Folkklubs Ala Pagrabs" - Tautiskais krodzi?š Vecr?gas sird?! Pirmais un vien?gais tautas m?zikas klubs Latvij?. Krodzi?? ikviens var baud?t latviešu ?dienus, klaus?ties latviešu tautas un pasaules m?ziku, dejot tradicion?l?s dejas un atp?sties latvisk? gaisotn?.

„Folkklubs Ala Pagrabs" ir k? neviena cita vieta Vecr?g? ar to, ka dz?v? m?zika skan vismaz 4 vakarus ned???, notiek daudz un da�?di koncerti gan ar viet?jiem tautas muzikantiem, gan ar? ar starptautiskiem koncertiem un dan?u vakariem. Pie t? visu šo var baud?t ar k?du no m?su 14 Latvijas alus š?irn?m un moderno un tradicion?lo latviešu virtuvi.

 


KALUMI

Kalts zalktis (p?rdots)

 

Kalti ??i (p?rdots)

 

Kalts miniat?rs platasmens b?rdas formas cirv?tis, kopija (Latgale, 9.-10. gs.) (p?rdots)

 

 

Kalti š?i?amdzel�i (kopijas) (p?rdots)

 

Kalti viduslaiku na�i (atdarin?jumi) (p?rdots)

 

 

 


Kalti pakaramie

pakaramais

Dr?bju pakaramais. Ozola zars, kalti pakaramie ??i, kokgriezumi. Izm?ri: garums - 1,28m, platums - 29-32 cm.